Intersektorska podrška za aktivno uključivanje mladih iz hraniteljskih porodica

Home / Vesti / Intersektorska podrška za aktivno uključivanje mladih iz hraniteljskih porodica

Intersektorska podrška za aktivno uključivanje mladih iz hraniteljskih porodica

Intersektorska podrška za aktivno uključivanje mladih iz hraniteljskih porodica
U okviru projekta ;„Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama“, koji sprovodi Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac u saradnji sa Razvojnim biznis centrom i Uradimo zajedno, formirana je radna grupa za izradu metodologije konferencije slučaja za aktivnu inkluziju mladih iz hraniteljskih porodica.

Konferencija slučaja za aktivnu inkluziju predstavlja model individualno orijentisane, intersektorske podrške. Ona treba da pruži adekvatan odgovor na dosadašnje nedostatke procesa planiranja osamostaljivanja mladih iz hraniteljskih porodica, sa ciljem da se unapredi njihova socijalna inkluzija i integracija na tržište rada.

Od aprila do juna 2019. godine, radna grupa je izradila: a) nacrt smernica za sprovođenje konferencije slučaja za aktivnu inkluziju mladih iz hraniteljskih porodica, b) nacrt smernica za kreiranje individualnih planova aktivacije mladih i c) okvirni model organizovanja lokalnih mreža podrške. Radnu grupu čine 22 predstavnika sistema socijalne zaštite, organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, sistema obrazovanja i poslovnog sektora iz Kragujevca, Kruševca, Čačka i Kraljeva.

Navedene aktivnosti su deo projekta „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Konferencija slučaja za aktivnu inkluziju mladih iz hraniteljskih porodica (KAI) ima za cilj pružanje pravovremene podrške u koju se uključuju svi relevantni sistemi, poput socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, privrede, lokalne samouprave, civilnog sektora itd. KAI se primenjuje u situacijama tranzicije, kao što su završni razredi osnovne i srednje škole, izbor i upis fakulteta, promena hraniteljske porodice, osamostaljivanje i drugo. Ovaj model podrške se oslanja na metodologiju konferencije slučaja koja se primenjuje u sistemu socijalne zaštite. Jedan od osnovnih principa je aktivno učešće mlade osobe prilikom definisanja mera podrške, na osnovu čega se izrađuje individualni plan aktivacije za mladu osobu, sa jasno definisanima ciljevima, aktivnostima i rokovima, čija realizacije se prati do postizanja planiranih rezultata podrške.

Kako bi se osiguralo da konferencija slučaja za aktivnu inkluziju zaista bude u skladu sa potrebama mladih iz hraniteljskih porodica, metodologija će biti pilotirana u Kragujevcu i Kruševcu, od juna do septembra 2019. godine. Nakon toga, radna grupa će izraditi finalnu verziju smernica za KAI i krenuće se sa njihovom punom implementacijom. Tokom trajanja projekta 175 mladih će dobiti podršku u okvir konferencije slučaja za aktivnu inkluziju, na osnovu čega će biti upućivani i na druge vidove podrške predviđene projektom, kao što su karijerno savetovanja i vođenje, psihološka podrška i obuke na poslu.

Konferencija slučaja za aktivnu inkluziju će se oslanjati na rad lokalnih mreža podrške mladima iz hraniteljskih porodica, koje će biti osnovane u Kragujevcu, Kruševcu, Čačku i Kraljevu. Lokalne mreže podrške će okupiti organizacije, institucije i kompanije koje su se sporazumele da će sarađivati na aktivnijem uključivanju mladih u društvo, a imaju za cilj da obezbede održive mehanizme intersektorske podrške u ovim lokalnim zajednicama